RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest:

FIRMA „EWMIET” MIECZYSŁAW GĄSIOR
ul. Dębowa 13c, 44-348 Skrzyszów, NIP: 6471250260 , REGON: 241497583
Inspektorem w  FIRMA „EWMIET” MIECZYSŁAW GĄSIOR”- NIE WYZNACZONO

Dane osobowe przekazane w przetwarzanie  Administratorowi jest:

  1. niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa czyli prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej, obowiązku meldunkowego w przypadku pobytu powyżej 3 miesięcy, archiwizacyjnym
  2. konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  3. niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  4. niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą czyli przekazanie podmiotom medycznym w celu realizacji ciągłości leczenia, Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów   prawa (Urząd Skarbowy, Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.)


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa lub uzasadniony okres wskazany przez Administratora.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie do Domu Seniora/ niemożność zawarcia umowy.


Podstawy prawne:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362
z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138,
650, 1128)
- Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz U.
z 2009r., nr52, poz. 417);
- Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)
- Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 217, poz. 1427
z późn. zm.)

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor)  zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.

Copyright © 2019 by Ewmiet
O nas   Oferta   Galeria   Kontakt RODO
Projekt i wykonanie: studio mh